Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diet Training and Health (hierna te noemen DTH)

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie, of voeding op niet medische indicatie al dan niet op doorverwijzing van therapeut, werkgever, opdrachtgever.
Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2. Diensten

De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.
Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
De cliënt wordt zelf verantwoordelijk geacht op de hoogte van de kosten van de dienstverlening, welke worden vermeld op de website evenals in deze algemene voorwaarden.

3. Privacy

DTH respecteert de privacy van de cliënt. Hetgeen dat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt DTH geen informatie met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Met persoonlijke gegevens van de cliënt worden uiterst zorgvuldig omgegaan zoals ook vermeld in onze privacyverklaring.

4. Behandeltijd

De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd). De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).

5. Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist binnen de gestelde betalingstermijn. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
De cliënt dient zelf op de hoogte te zijn van de door zorgverzekeraar maximaal te vergoeden aantal behandeluren.

6. Afspraken verzetten en annuleren

Indien de cliënt een gemaakte afspraak met DTH niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, zal diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
DTH kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

7. Betalingsvoorwaarden

De tarieven bedragen € 15,00 per kwartier, zowel voor directe als indirecte tijd, mits anders gesteld door de zorgverzekeraar. Indirecte tijd zijn onder andere werkzaamheden als het uitwerken van het dieetadvies, het bijhouden van het cliëntendossier, de beoordeling van eetregistraties of een rapportage voor de verwijder. DTH berekend de volgende tarieven:

1e consult + intakegesprek (75 min direct + 15 min indirect) € 90,00
1e vervolgconsult (35 - 40 min direct + 5 - 10 min indirect) € 45,00
2e vervolgconsult (25 min direct + 5 min indirect) € 30,00
Telefonisch/email consult (per 15 min) € 15,00
Beoordeling eetregistratie (15 min) € 15,00


De door de DTH aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal DTH de cliënt in gebreke stellen en een termijn geven van eveneens 14 dagen om alsnog te betalen.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen14 dagen na ontvangst van de eerste betalingsherinnering heeft voldaan, zal DTH de cliënt voor een laatste maal in gebreke stellen en een termijn geven 7 dagen om alsnog te betalen. DTH zal hiervoor een bedrag van 10 euro administratiekosten in rekening brengen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt in verzuim.
De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan DTH de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
DTH zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
Indien de cliënt in het in artikel 3 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van DTH.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

10. Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) verzorgt voor diëtisten de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling. De uitvoering ligt bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 09 29, info@klachtenloketparamedici.nl

11. De artikelen 3 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.